Op deze pagina vindt u linken naar beleidsstukken. Klik op de link en de pdf opent in een apart venster.

  • Beleidsnotitie Eindtoets en schooladvies VO. In dit document wordt beschreven hoe we omgaan met zaken als het inschrijven van de eindtoets, advisering, voorlopig en definitief advies VO, overdracht PO-VO, en vervolg VO. Deze beleidsnotitie is conform de wettelijke kaders en de Keenderafspraken over deze onderwerpen.
  • In het pestprotocol staat beschreven welke regels belangrijk zijn om op school een goed pedagogisch klimaat te creëren. Daarbij hebben zowel leerkrachten als leerlingen ieder hun eigen verantwoordelijkheid.
  • Over de informatievoorziening aan gescheiden ouders zijn binnen het bestuur van de stichting Keender afspraken gemaakt.
  • In principe kiezen ouders eenmalig voor een basisschool voor hun kind. Er kunnen zich situaties voordoen waarbij het binnen de basisschoolperiode noodzakelijk is om van school te veranderen. In het beleidsstuk Afspraken overplaatsing vindt u de afspraken die daarbij gehanteerd worden.
  • Wanneer er door onvoorziene omstandigheden een dag geen les kan worden gegeven zullen de leerlingen de eerste dag zeker niet naar huis gestuurd worden. Hoe daarna wordt gehandeld is beschreven in een besluit van het college van bestuur van Keender over Hoe om te gaan met het naar huis sturen van leerlingen.
  • Als u meer informatie wilt over de jeugdtandverzorging kunt u die hier lezen.
  • Veiligheidsbeleid zit ingebed in kwaliteitsbeleid; het heeft een vaste plek binnen het schoolbeleid. Veiligheid zit in hart en hoofden van mensen. Een veilig klimaat op school, sociaal en fysiek, moet vanzelfsprekend zijn. Voorkomen is beter dan genezen. Het is handig om een stappenplan te hebben ……..<Lees hier verder over ons veiligheidsbeleid>.