Algemene informatie over de Ouderraad.

De Ouderraad (OR)
De ouderraad (OR) van de Pius X is een stichting en heeft, aldus de statuten van de stichting, als doel het (financieel) ondersteunen van de school bij het organiseren van activiteiten. De activiteiten en bijdragen van de OR moeten direct of indirect ten goede komen aan de kinderen. De OR bestaat uit ca. 7 leden. De OR heeft een voorzitter, een secretaris en een penningmeester en vergadert ca. 5 keer per jaar. Voor een goede afstemming zijn bij de vergadering altijd enkele teamleden aanwezig en indien nodig wordt er met de MR contact opgenomen.

Activiteiten OR

Ouders en team willen gezamenlijk een optimaal schoolklimaat voor de kinderen creëren.
Om dat te bereiken worden er op school allerlei activiteiten voor de kinderen georganiseerd. De OR helpt met het organiseren en betalen daarvan. U kunt hierbij denken aan evenementen als sinterklaas, de kerstviering, carnaval, schoolreisje, avondvierdaagse, jeugddriedaagse groep 8 enz. Al deze activiteiten worden betaald uit de ouderbijdrage en de opbrengsten van activiteiten als de oud ijzeractie en de Pius Party.
Ouders die mee willen helpen met bepaalde activiteiten kunnen zich opgegeven via de ouderhulpbrief (gele brief) aan het begin van het schooljaar. Ook als er ouders zijn die leuke ideeën hebben voor de besteding van de opbrengst van de activiteiten; deze zijn altijd  welkom bij de OR.Goede doel
Elk jaar is er een actie waarvan de opbrengst naar een goed doel gaat. Een werkgroep van OR en teamleden bepaalt per jaar waaraan de opbrengst van deze actie wordt besteed.Tuinonderhoud
Een groep ouders houdt zich bezig met het onderhoud van plein en tuin rondom de school.

Klussen
Voor klussen in en om de school wordt ook regelmatig een beroep gedaan op ouders; in dit geval handige ouders. Afhankelijk van de aard van een klus worden meer of minder ouders gevraagd.

Inzamelingsacties
Gedurende het schooljaar worden diverse activiteiten op touw gezet om geld te verdienen voor de activiteiten van de kinderen. Elke laatste zaterdag van de maand staat de oud papiercontainer bij de school en enkele keren per jaar worden ook kleding en schoenen ingezameld. De data van de inzamelingen staan in de schoolkalender en in de nieuwsbrief.
De grote Pius X oud ijzeractie is meestal op een zaterdag in maart.

Pius Party
Aan het eind van het schooljaar wordt een jaarlijks terugkerende familiedag georganiseerd voor team, ouders, kinderen en familie.

Meehelpen
Voor alle activiteiten hebben we hulp nodig, voor de ene activiteit meer dan voor de andere.
Bijv. voor de oud ijzeractie en de Pius Party hebben we minimaal 30 ouders nodig om te komen helpen, voor andere activiteiten veel minder. Mensen die graag willen meehelpen om al onze activiteiten te kunnen blijven doen, kunnen zich opgeven via de gele brief die aan het begin van het schooljaar aan de kinderen wordt meegegeven. Vele handen maken licht werk en verhogen de gezelligheid. Bij leden van de OR en op de website van de ouderraad kunt u nadere informatie krijgen, zoals data van de diverse activiteiten.

Klassenouders
Elke groep heeft een klassenouder. Klassenouders worden gevraagd via de gele brief aan het begin van elk schooljaar, dus het kan zijn dat er elk jaar een andere klassenouder is. Wie de klassenouder is geworden kunt u lezen in de nieuwsbrief. De klassenouder helpt mee met het zorgen van vervoer voor excursies e.d.